STOLIK ARIBA 100

  STÓŁ KONFERENCYJNY BETA

  STÓŁ FORNIROWANY PRESOTTO

  STÓŁ DĘBOWY FORNIROWANY ST 23
     
 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MEBLE-SIMEX.EU

§ 1 Definicje

   1.Regulamin – niniejszy regulamin.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
   3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
   4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
   5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Serwisem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
   6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Serwisie Internetowym.
   7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
   8. Serwis Internetowy MEBLE-SIMEX.EU – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.http://meble-simex.eu, prowadzony przez P.P.H.U SimexMeble-IMPORT-EXPORT Sławomir Dziergwa NIP 6191109514, REGON 251435462 za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
   9. Strony – Sprzedający i Klient - Kupujący
10. Strona Serwisu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.http://meble-simex.eu.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne
  
1. Składając zamówienie drogą elektroniczną lub telefonicznie kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
   2. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie lub drogą mailową. 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
   3. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
   4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
   5. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
   6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem odnotowaniem środków na rachunku bankowym wskazanym przez Sprzedającego w przypadku płatności przelewem lub momentem odebrania wpłaty w gotówce.

§ 3 Koszty i termin wysyłki
   1. Towar wysyłany jest pod adres podany telefonicznie albo drogą mailową. Serwis poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowych danych, które uniemożliwią dokonanie wysyłki lub mogą ją opóźnić.
   2. Towar jest dostarczany w uzgodniony z kliebntem sposób. W uzgodnionych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
   3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z ustalonym ze Sprzedającym terminem. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze płatności typu „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
   4. Serwis Internetowy zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu dostawy produktów, w szczególności w przypadku braku produktów w magazynach producenta lub w przypadku zamówienia produktu realizowanego na zamówienie. 5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) ustalonymi w zamówieniu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Sprzedający zobowiązany jest zapoznać Kupującego z warunkami i kosztami dostawy.

§ 4 Odbiór towaru
   1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
   2. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 5 Odstąpienie od umowy
  
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
   2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
   3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
   4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.
   5. Klient zobowiązuje się dostarczyć droga listową lub mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
   6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, serwis dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta drogą elektroniczną lub, na specjalne życzenie, droga listową. Po otrzymaniu przez Serwis Internetowy potwierdzenia zgodności faktury korygującej przez Klienta, Serwis dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto.

§ 7 Procedura reklamacji
  
1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres simex@onet.eu.
Serwis Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
   2. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem, reklamowany towar wraz z pismem zawierającym dane kupującego, nazwę reklamowanego towaru wraz z akcesoriami, określenie rodzaj niezgodności, oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zamówienia należy odesłać na koszt Zamawiającego (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
   3. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
   1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów serwisu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
   2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 9 Postanowienia końcowe
   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000nr22poz.271zezm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
   2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
   3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
   4. Data opublikowania regulaminu 11 maja 2015

| Home | Katalog stołów | Wybarwienia drewna | Stoliki - nogi kwadratowe | Stoliki fornir - laminat |
| Stoły konferencyjne | Stoły fornirowane 1 | Stoły fornirowane 2 | Na zamówienie |
| Kontakt |